Quy Định Mới Về Dịch Vụ Phụ Trợ Bảo Hiểm Hiện Nay - Global T&G
Quy định mới về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Quy định mới về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là bộ phận cấu thành của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức, cá nhân khác thực hiện. Tất cả đều nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm:

 • Tư vấn bảo hiểm.
 • Đánh giá rủi ro bảo hiểm.
 • Tính toán bảo hiểm.
 • Giám định tổn thất bảo hiểm.
 • Hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Quy Định Mới Về Dịch Vụ Phụ Trợ Bảo Hiểm :

(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, trong đó, bổ sung Chương Va vào sau Chương V quy định dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Theo đó, Nghị định quy định điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Cụ Thể :

– Nếu cá nhân trực tiếp tham gia vào thực hiện hoạt động Tư Vấn Bảo Hiểm thì

 • Có văn bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm.
 • Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác.
 • Chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm.

– Cá nhân trực tiếp thực hiện Hoạt Động Đánh Giá Rủi Ro Bảo Hiểm phải có :

 • Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm.
 • Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác.
 • Chứng chỉ về đánh giá rủi ro bảo hiểm.

Điều Kiện Về Văn Bằng Chứng Chỉ Áp Dụng Với Cá Nhân Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Phụ Trợ Bảo Hiểm

Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm :

 • Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 Nghị định 73/2016/NĐ-CP.
 • Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều 32 Nghị định 73/2016/NĐ-CP.

Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động giám định tổn thất bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn :

 • Có văn bằng từ cao đẳng trở lên phù hợp với lĩnh vực giám định.
 • Có chứng chỉ về giám định tổn thất bảo hiểm.
 • Có ít nhất 3 năm công tác trong lĩnh vực giám định.

Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm :

 • Có văn bằng từ cao đẳng trở lên.
 • Có chứng chỉ về hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Cá nhân, tổ chức cung cấp DV phụ trợ bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Mức trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp được xác định theo :

 • Thỏa thuận trong hợp đồng cung cấp dịch vụ.
 • Loại hình dịch vụ được cung cấp.

Tiêu Chuẩn Trong Lĩnh Vực Phụ Trợ Bảo Hiểm

Nghị định có quy định về ngành phụ trợ bảo hiểm cũng như tiêu chuẩn thực tế, cụ thể là :

 • Tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn cung cấp DVPT bảo hiểm.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đang sử dụng dịch vụ này phải xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn lựa chọn và sử dụng.

Với Doanh nghiệp bảo hiểm – Chi nhánh nước ngoài – Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm sử dụng tổ chức nước Ngoài để cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam. Thì tổ chức nước ngoài phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Được phép cung cấp dịch vụ bảo hiểm này qua biên giới theo quy định luật pháp của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi đơn vị đóng trụ sở chính.
 • Đang hoạt động hợp pháp ít nhất 10 năm tính đến thời điểm cung cấp DV phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.
 • Không vi phạm những quy định pháp luật về cung cấp FV phụ trợ bảo hiểm nơi đơn vị đóng trụ sở chính trong thời hạn 3 năm liền kề trước năm cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.
 • Hoạt động kinh doanh có lãi trong 3 năm tài chính liền kề trước năm cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.

 

Chia sẻ

Anh/Chị đang cần hỗ trợ tư vấn dịch vụ?

Đừng ngần ngại! hãy để lại thông tin, ĐẦU TƯ T&G sẽ liên hệ với bạn.